Robert.Tosik@ymail.com
Robert Tosik
Galeria
Galeria kick-boxing | prasa
cIEkaWOsTki
WARSZAWA | Miasto Feniksa - Semper Invicta
P R A G A zone
P R A G A best foto
nOwa & sTara WAWA
WALKA Z WROGAMI | 2WŚ | Niemcy | UPA | Snajperzy
DRUGA STRONA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | INNE SPOJRZENIE
POLSCY BOHATERZY podczas II Wojny Światowej | A gdyby...
Wojna Polsko-Ruska 1919-1920 | 2-ch Amerykanów | Polska-Ukraina
Stratfor | SEKCJA45.
HOŁD PRUSKI
HOŁD RUSKI
POCZĄTEK KOŃCA
Zawissius Niger
Blumer - polski pirat
POLACY | Gladiatorzy BOKSU
Niedźwiedzie - Żołnierze
MIXXXX zone
ROCZNIK STRATEGICZNY
SIN CITY
Star Wars
Indiana Jones
III Wojna Światowa - nowy porządek
Foto - duży format


III Wojna Światowa - nowy porządek
III wojna światowa

 
Ostrzegawczy atak jądrowy na Tokio w pierwszym dniu wojny
 
III wojna światowa - konflikt zbrojny toczony w roku 2053 pomiędzy państwami osi: IV Rzesza Niemiecka, Japonią i Meksykiem a Wielką Rzeczpospolitą i USA.
 
Działania wojenne rozpoczęły się w Europie 6 stycznia 2053, kiedy to Wielka Rzeczpospolita, zgodnie z doktryną Agresywnej Obrony Granic, zastosowała wyprzedzający atak jądrowy na terytorium IV Rzeszy. Wkrótce po tym kilkaset tysięcy żołnierzy runęło na nazistowskie Niemcy. Ciężkim walkom w Europie towarzyszyła polsko-amerykańska ofensywa w Meksyku.
 
Po trzech miesiącach starć spod niemieckiego jarzma wyzwolono całą Zachodnią Europę i Meksyk. Japonię natomiast zatopiono używając ładunków termojądrowych wielkiej mocy, ewakuując uprzednio jej mieszkańców.
 
Zachodnia Europa, podzielona na prowincje, trafiła pod opiekuńcze skrzydła Wielkiej Rzeczypospolitej, zaś Meksyk został 53. (po Kanadzie) stanem USA.
 
IV Rzesza Niemiecka


Rzesza Niemiecka na początku 2052 roku


 
Berlin po wkroczeniu wojsk polskich
 
IV Rzesza Niemiecka - państwo istniejące w latach 2021-2053. Rzesza wskrzeszona na fali niezadowolenia społecznego od początku zorientowana była na ekspansję militarną. Licznym starciom na granicy polsko-niemieckiej położono kres dopiero w roku 2041, kiedy Wielka Rzeczpospolita stanowiła potęgę militarnie i gospodarczo dystansującą Rzeszę.
 
Państwo swą nazwą i ekspansywną polityką nawiązywało do I Rzeszy (która określała się jako następca Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w latach 962-1806), II Rzeszy (1871-1918) i III Rzeszy (Niemcy hitlerowskie) - historycznych państw będących w swoich czasach potęgami zarówno gospodarczymi jak i militarnymi, które często skutecznie, dążyły do podporządkowania sobie sąsiadów.
 
IV Rzesza była następcą Niemiec, istniejących w latach 1990-2021 (kiedy połączono część wschodnią i zachodnią). Początek Rzeszy to jednocześnie wystąpienie z Unii Europejskiej i odrzucenie Euro, które przyjęto tam od początku używania tej waluty w UE.
 
IV Rzesza w przeddzień jej upadku zajmowała tereny dawnych Niemiec, zachodniej Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoch i pozostałych pomniejszych państewek zachodnioeuropejskich. Wraz z Meksykiem i Japonią tworzyła tzw. oś zła, czyli koalicję państw wrogich Polsce. W 2053 roku została zniszczona i zdenazyfikowana podczas III wojny światowej przez Wojsko Polskie.
 
7 grudnia 2056, po długich poszukiwaniach, odnaleziono i pojmano Führera i Kanclerza Rzeszy.
 
 
 
Landy Niemieckie
Landy Niemieckie - prowincja WRP, leżąca w Europie zachodniej, utworzona z większej części dawnej IV Rzeszy. Graniczy z Prowincją Francuską, Rzymską, Ziemiami Odzyskanymi oraz Macierzą. Stolicą jest Monachium.
 
Geografia
 
Prowincja rozciąga się Alp po Morze Północne oraz od wschodnich rejonów dawnej Francji po Austrię. Panuje tu głównie klimat umiarkowany, z bardziej lub mniej zaznaczonymi cechami klimatu morskiego. W Alpach klimat górski. Prowincja ma dość bogate zasoby surowców mineralnych - głównie węgiel kamienny i brunatny w zachodniej części dawnych Niemiec oraz wschodniej Francji i Belgii.
 
Historia
 
Historia regionu jest taka sama jak historia Niemiec aż do roku 2053, czyli pokonania tego państwa i utworzeniu na jej miejsce 6 nowych prowincji, w tym właśnie Landów Niemieckich. Od tego czasu prowincja nie jest w gronie miejsc, w których toczą się ważne dla ojczyzny wydarzenia.
 
Gospodarka
 
Jak większość prowincji szybko podniosła się po wojennych zniszczeniach. Jest ważnym regionem pod względem finansowym. Swoje siedziby ma tutaj duża część wielkich banków (Szwajcaria, Luksemburg) i giełd. Leży tu również największy port europejski - Rotterdam. Ważnym działem gospodarki jest także przemysł - głównie precyzyjny, chemiczny. Mniejsze znaczenie ma górnictwo ze względu na powolne wyczerpywanie zasobów naturalnych.
 
Rolnictwo jest tu wysoko rozwinięte, nastawione na wysokie plony (osiąga się tu lepsze wskaźniki niż w Macierzy), lecz produkty rolne z tych okolic od ponad 50 lat znane są jako atrakcyjne tylko z wyglądu, a nie smaku.
 
 
Ziemie Odzyskane
Ziemie Odzyskane - zachodnioeuropejska prowincja Wielkiej Rzeczypospolitej, granicząca z Macierzą i Landami Niemieckimi. Jej nazwa pochodzi od odebrania tych prasłowiańskich ziem przez Państwo Polskie IV Rzeszy Niemieckiej w roku 2052.
 
Obejmują swym zasięgiem Półwysep Jutlandzki (dawny kraj Dania), Wyspy Duńskie oraz wschodnią część dawnej IV Rzeszy.
 
Dzieli się na 4 województwa: duńskie ze stolicą w Portowie (dawna Kopenhaga), przedniopomorskie z Szynkowem (Hamburg), połabskie z Bagniowem (Berlin) i łużyckie z Dreznem.
 
Jest to prowincja wysoko rozwinięta gospodarczo, mimo że w granicach WRP znajduje się tak niedługo. Wynika to z faktu, że IV Rzesza Niemiecka była również państwem bardzo silnym. Gospodarka koncentruje się tu zdecydowanie na sektorze usług (np. bankowe, transportowe, handlowe). Mniej ważny jest przemysł (lekki, chemiczny) i rolnictwo.
 
Prowincja nizinna, położona głównie w dolnym biegu Łaby, jej dopływów i w mniejszym stopniu Wezery oraz krótkich rzek Półwyspu Jutlandzkiego. Klimat podobny jak w Macierzy, a więc umiarkowany ciepły, z większymi jednak wpływami klimatu morskiego.
 
 
 
 
Podział administracyjny Wielkiej Rzeczypospolitej


Podział administracyjny WRP
 
Podział administracyjny Wielkiej Rzeczypospolitej - obecnie w skład Wielkiej Rzeczypospolitej wchodzą 55 jednostki terytorialne, które zajmują łącznie prawie 80% powierzchni lądów na Ziemi.
 
Jednostki terytorialne WRP niezależnie od nazwy posiadają status prowincji. Z reguły występuje w nich również dalszy podział na województwa, powiaty i gminy (wyjątek - Powiat Tajwan, który jest oddzielną prowincją).
 
 
 
Naczelnik Państwa Polskiego
 

Polityka Polski
 
Prawo i ustrój
Konstytucja WRP
Totalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik Państwa
Przewodniczący Rady Najwyższej
Rada Najwyższa
Loża Ekspertów
Ministerstwa
Informacji
Dobrobytu
Wojny
Narodu
Spuścizny Narodowej
Słusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli Totalnej
Główny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRP
Rzeczpospolita Obojga Narodów

 
Naczelnik Państwa Polskiego - głowa Państwa Polskiego, najwyższa władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, Wódz Naczelny Wojska Polskiego, strażnik Konstytucji i niepodległości państwa, Głowa Rodziny Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej, uosobienie potęgi, honoru i majestatu WRP, szef sojuszu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, najwyższy zwierzchnik ONWRP, bezdyskusyjnie uznawany za najważniejszego człowieka na świecie, jeśli nie w ogóle.
 
Kadencja i procedura wyboru
 
Kadencja Naczelnika Państwa trwa 25 lat, z możliwością jednokrotnego jej powtórzenia. Zgodnie z Konstytucją WRP wyboru dokonuje Rada Najwyższa w jawnym głosowaniu spośród dwóch kandydatów. Jednego zgłasza ustępujący Naczelnik (w przypadku gdy nie jest to możliwe, dokonuje tego Przewodniczący Rady Najwyższej), drugi jest wyznaczany przez Naród w drodze głosowania. Rada Najwyższa dokonuje głosowania nad kandydaturami w trybie natychmiastowym, bez możliwości debaty. Do wyboru Naczelnika wymagane jest 2/3 głosów składu Rady. W razie nieuzyskania wymaganej większości, głosowanie przeprowadzane jest ponownie w ciągu 1-3 dni. Nowy Naczelnik obejmuje urząd po złożeniu następującej przysięgi:
 
Ślubuję dążyć do wzmocnienia potęgi Wielkiej Rzeczypospolitej, zapewnienia jej obywatelom szczęścia oraz kierować się w swoim postępowaniu nakazami sumienia, o ile nie zagraża to wykonaniu założonych działań.
 
Tekst przysięgi można zakończyć słowami "Tak mi dopomóż Bóg/Allah/Jahwe/Zeus/Lucyfer/Belzebub/Światowid/Liczyrzepa".
 
Najważniejsze kompetencje Edytuj
 
·          Określa i realizuje politykę wewnętrzną i zagraniczną
·          Reprezentuje Wielką Rzeczpospolitą w stosunkach z pozostałymi państwami
·          Wydaje rozporządzenia, dyrektywy, dekrety, decyzje i opinie
·          Podpisuje umowy międzynarodowe
·          Powołuje Przewodniczącego Rady Najwyższej, ma prawo sam pełnić tę funkcję
·          Powołuje i odwołuje ministrów Rady Najwyższej
·          Sprawuje ogólne kierownictwo nad Radą Najwyższą, wyraża zgodę na wejście jej aktów w życie
·          Jest Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego
·          Mianuje i odwołuje kadrę oficerską Wojska Polskiego
·          Ogłasza stan wojenny
·          Jest najwyższym organem odwoławczym
·          Dysponuje prawem łaski
·          Może na wniosek składu sędziowskiego zasądzić karę śmierci
·          Powołuje i odwołuje sędziów i ławników
·          Wyznacza kandydata na swojego następcę
 
Naczelnik Państwa w latach 2019-2055
 
Od 2019 do 2055 roku funkcję Naczelnika Państwa pełnił z powodzeniem jeden i ten sam człowiek. Jego następcy muszą się mierzyć z jego legendą. Pod jego rządami III Rzeczpospolita przeobraziła się w Wielką Rzeczpospolitą, powiększając swój obszar kilkaset razy. Doprowadził do prawie całkowitego wyeliminowania korupcji oraz pełnej liberalizacji gospodarki. Dzięki zainicjowanym przez niego programom miliony obywateli żyją dziś w dostatku i dobrobycie.
 
Urodzony w 1975, w Warszawie w Macierzy, posiadał dyplomy Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Cła i Logistyki (Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwa doktoraty i cztery nagrody Nobla).
 
W latach 2012-2014 służył w wojsku w jednostce komandosów. W roku 2018 wobec niezadowolenia społecznego, biedy i chaosu w państwie stanął na czele rebelii, która obaliła rząd. Rok później w referendum narodowym, którego ważności nie podważyło żadne państwo na świecie uzyskał 94% głosów poparcia i stanął na czele państwa.
 
W historii polskiej państwowości zapisał się jako pierwszy po II wojnie światowej polityk, który rządził nie dla swej prywaty, ale dla dobra ogółu.
 
Dnia 27.07.2058 został przez papieża Jana Pawła IV ogłoszony błogosławionym
 
 
 
 
 
 
 
POLSKA (Macierz)

Macierz (ang. The Motherland, nie mylić z: The Matrix) - zgodnie z Konstytucją WRP to ziemie leżące między Odrą i Nysą Łużycką na zachodzie a Morzem Czarnym na wschodzie, Morzem Bałtyckim na północy a wyspami greckimi na południu. Główna prowincja Wielkiej Rzeczypospolitej, siedziba władz polskich.
Z Macierzy pochodzi aktualny Naczelnik Państwa Polskiego oraz wiele innych znanych osób.
 
 

 
POLSKA (Macierz) na tle innych prowincji Najjaśniejszej
 
 
Geografia
 
Swym zasięgiem obejmuje wiele dawnych krajów m.in. wszystkie dawne państwa słowiańskie (choć jedynie fragment największego - Rosji), państwa bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię) oraz Grecję, Węgry, Rumunię, Mołdawię i zachodnią część Turcji, w tym obejmuje tereny, które posiadała od początku swojego istnienia. Klimat jaki tu panuje to głównie umiarkowany przejściowy na północy i zachodzie przechodzący w kontynentalny na wschodzie oraz podzwrotnikowy morski na południu. W części północnej dominują niziny i pojezierza, na południu góry i wyżyny. Główne miasta to: Metropolia Warszawska, Kijów, Berszad, Ateny, Praga, Wilno, Mińsk, Ryga, Kraków, Lwów, Gdańsk, Wrocław, Bielsko-Biała, Poznań, Kielce, Olecko i kilka innych ponadmilionowych metropolii.
 
W ramach administracji Macierzy wyróżnia się 12 tzw. krajów, ale faktycznie posiadających status województwa. Kraje Macierzy używane są również jako okręgi statystyczne.
 
Są to:
1. Kraj Inflancki (Inflanty-Ryga),
2. Kraj Litewski (Litwa-Wilno),
3. Kraj Ukraiński (Ukraina-Kijów),
4. Kraj Doniecki (Tauryda-Donieck),
5. Kraj Mołdawski (Mołdawia-Kiszyniów),
6. Kraj Polski (Lechia-Kraków),
7. Kraj Czeski (Morawia-Brno),
8. Kraj Węgierski (Węgry-Budapeszt),
9. Kraj Serbski (Serbia-Belgrad),
10. Kraj Grecki (Grecja-Ateny),
11. Kraj Bułgarski (Bułgaria-Płowdiw),
12. Kraj Bizantyjski (Bizancjum-Konstantynopol).
 
 
Gospodarka
 
Macierz to absolutne centrum gospodarcze całego świata. Tutaj swoje siedziby mają największe światowe spółki, giełdy i instytucje finansowe.
 
Rolnictwo tutaj to głównie sadownictwo i niezbyt duże wielobranżowe gospodarstwa - tradycyjny polski model gospodarowania. W części dawnej Ukrainy jednak na wysokiej jakości glebach uprawiana jest pszenica.
 
Przemysł, niegdyś głownie ciężki i zbrojeniowy, przekształcił się w precyzyjny i wyrobów elektronicznych (wielkie firmy NeoTech i Unitra) albo samochodowy (FSO-Daimler-Chrysler) z małym udziałem chemicznego, spożywczego i włókienniczego.
 
Macierz to wielkie centrum handlowo-usługowe, działają tu wielkie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe czy giełdy. Tutaj mieszczą się siedziby takich sieci handlowych jak Społem i restauracji (KFC, Pan Donald)
 
 
 
Polska Wspólnota Brytyjska
 
Polska Wspólnota Brytyjska (ang. British Commonwealth of the Grand Republic of Poland) - prowincja w zachodniej Europie położona na Wyspach Brytyjskich, powstała z Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 
Geografia
 
Prowincja ma powierzchnię 312030 km2 (razem z Irlandią). Na północy występują niskie góry, na południu przewaga nizin. Klimat umiarkowany, wybitnie morski (wysokie opady, łagodne zimy, chłodne lata). Główne miasta to: Londyn - stolica, Dublin, Glasgow, Cardiff, Birmingham i Manchester.
 
Historia
 
Silne państwo już od czasów wczesnego średniowiecza (wcześniej część południowa pod panowaniem Rzymskim), ze względu na odizolowanie poprzez położenie na wyspach. W latach 1337-1453 wielka wojna z Francją - wojna stuletnia, w wyniku której Brytyjczycy zostali wyparci z kontynentu. Wiek XVI to rozkwit potęgi, zwłaszcza morskiej (bitwa morska z Hiszpanami w 1588 roku, rozbicie Królewskiej Armady). W międzyczasie, powoli budowała swoje imperium kolonialne, jak również opanowała Irlandię i Szkocję. Podboje dotyczyły na początku Ameryki Północnej (kolonie, które utworzyły potem USA), potem skierowano się na Afrykę południową i Azję.
 
W XX wieku utrata prawie wszystkich posiadłości, lecz wciąż ma status mocarstwa. W wieku XXI zawarła z USA i Wielką Rzeczpospolitą sojusz - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Niemądra polityka w czasie I Wojny Totalnej spowodowała konflikt z Polską i w rezultacie przejęcie terytoriów Wysp Brytyjskich przez Państwo Polskie.
 
Gospodarka
 
Mimo kryzysu lat 30-tych i 40-tych XXI wieku prowincja silna gospodarczo (wzrost zwłaszcza pod skrzydłami Polski), niestety wciąż biedna w porównaniu np. z Macierzą. Gospodarka nastawiona jest na usługi, przede wszystkim bankowe i finansowe. Przemysł tutaj to przede wszystkim zaawansowane technologie.
 
 
 
Wielka Brytania
 
Wielka Brytania - nieistniejące już państwo, zwane również Imperium Brytyjskim, obejmowało obszar wysp brytyjskich. W latach 30-tych i 40-tych XXI wieku, podobnie jak USA, przeżywało permanentny kryzys ekonomiczny. Wielka Brytania wstrząsana wewnętrznymi konfliktami i sporami nie stanowiła na arenie międzynarodowej liczącego się gracza przez kilkanaście lat.
 
Wraz z USA i Wielką Rzeczpospolitą tworzyła sojusz o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów.
 
Niestety w czasie I Wojny Totalnej rząd Wielkiej Brytanii postanowił wykorzystać trudne położenie, w jakim odnalazła się Wielka Rzeczpospolita i dokonał zdradzieckiej agresji na Irlandię. Ten niezbyt dalekowzroczny politycznie czyn zakończył kilkusetletnią historię Brytanii jako państwa. Obecnie terytorium Wielkiej Brytanii stanowi, wraz z terytorium Irlandii, integralną część Państwa Polskiego jako Polska Wspólnota Brytyjska.
 
 
 
Kanadastan (Canadastan)
 
Kanadastan - nieistniejąca już dziś republika islamska. Po tym, jak na początku wieku Amerykanie uderzyli w światową siatkę terrorystów, fanatyczni wyznawcy Allaha postanowili nie dawać za wygraną. Masowo ściągali do Kanady, by w końcu dokonać tam zamachu stanu i ustanowić pod nosem USA Islamską Republikę Kanadastanu. Od 2042 roku do 2052 liczba muzułmanów wzrosła tam z ok. 400 tysięcy do prawie 200 milionów, przy czym w 2052 roku żyło tam zaledwie 3 tysiące chrześcijan.
 
Terroryści z Kanadastanu wsławili się zamachem na Biały Dom, w którym zginął prezydent USA i jego rodzina. Zapoczątkowało to wojnę, w wyniku której Amerykanie wspierani przez Wojsko Polskie (ale bez udziału Polskich Korpusów Inwazyjnych) pokonali islamskich fanatyków i włączyli Kanadastan w obręb swojego kraju jako największy stan.
 
 
 
Litwa
 
Litwa - dawne państwo w Europie Wschodniej, obecnie województwo będące częścią Macierzy. Powierzchnia ok. 65000 km2
 
Historia
 
Od XIV wieku państwo litewskie żyło w przyjaznych stosunkach z Polską. Potwierdziły to małżeństwo króla Kazimierza Wielkiego z litewską księżniczką oraz unia w Krewie (1385 rok). Wiek XV to wspólne wojny z Zakonem Krzyżackim, a w XVI wieku (1569 rok) - Unia lubelska, która oznaczała, że Polska i Litwa faktycznie stają się jednym państwem.
 
Kolejne wieki to okresy wojen, w których państwo polskie stopniowo podupadało, żeby w końcu znaleźć się pod zaborami. Tereny dzisiejszej Litwy przypadły w udziale Rosja. W Wilnie studiował Adam Mickiewicz, to tu powstały Towarzystwa Filaretów i Filomatów.
 
W okresie międzywojennym Litwa była niezależnym państwem, choć ze stolicą w Kownie, gdyż historyczną stolicę - Wilno zaanektowała Polska. Był to jedyny okres, kiedy stosunki polsko-litewskie były wrogie. Po II wojnie światowej przypadła ZSRR i stała się częścią tego państwa do początku lat 90-tych. W 2004 roku, razem z Polską przystąpiła do Unii Europejskiej.
 
Dzieje najnowsze
 
W roku 2034 w ramach buntu przeciw proradzieckim rządom wystąpili Polacy zamieszkujący Litwę, a ich śladem poszli mieszkańcy Białorusi i Ukrainy. Pomocy buntownikom udzieliły Polskie Korpusy Inwazyjne, co spowodowało ostrą reakcję ZSRR, a w konsekwencji Wojnę Polską 2034 roku, w wyniku której przestały istnieć nie tylko trzy wyżej wymienione kraje, ale i ZSRR. Litwa stała się częścią Macierzy.
 
Obecnie jest to jeden z najspokojniejszych regionów w kraju. Mieszkańcy Litwy nieraz dowodzili swej wartości konstruując wiele ciekawych i przydatnych wynalazków.
 
 
Wojna Polska 2034 roku
 
Wojna Polska 2034 roku - konflikt zbrojny, który przeszedł do historii jako Zemsta Narodu. Na polecenie Naczelnika Państwa Polskiego, polskie jednostki runęły na nieistniejącą już dziś Litwę, Białoruś i Ukrainę. W ciągu kilku zaledwie dni padły stolice tych państw.
 
Dzięki umiejętnej polityce zagranicznej i wykorzystaniu podstępu, akcja Wojska Polskiego spotkała się z odpowiedzią militarną odrodzonego ZSRR. Uzyskując pretekst do zbrojnej odpowiedzi, Rzeczpospolita przypuściła atak jądrowy na Kraj Rad. Odwieczny wróg i oprawca Polski przestał istnieć w ciągu jednej nocy. W 2035 roku, we Lwowie proklamowano powstanie IV Rzeczypospolitej, znanej w świecie jako Wielka, Najjaśniejsza i Zwycięska.
Wojna Polska zainicjowała szereg mniejszych i większych akcji zbrojnych Wojska Polskiego, dzięki którym w przeciągu niespełna dwudziestu lat obszar Polski zwiększył się do prawie 25 milionów kilometrów kwadratowych.
 
 
I Wojna TotalnaPierwsze, czytelne zdjęcie Sao Paulo, wykonane około 20.00 czasu warszawskiego.
Fot. Viltus
 
I Wojna Totalna, znana także jako IV wojna światowa - konflikt zbrojny toczony w roku 2054 przez Wielką Rzeczpospolitą i SATO. Zakończył się on unicestwieniem Sojuszu i aneksją krajów członkowskich przez WRP.
 
Wystąpienie Naczelnika Państwa Polskiego, wygłoszone w Warszawie, dnia 7 sierpnia 2054 roku:
 
Obywatele Wielkiej Rzeczypospolitej, Siostry i Bracia Sojuszu Obojga Narodów, Żołnierze polskich frontów całego Globu. Nie minęło wiele czasu od Wielkiego Tryumfu prawdy i pogardy dla zła, gdy w świętym ogniu Polskich Korpusów Inwazyjnych skąpano Europę Zachodnią, do gruntu wyplewiono nazistowski chwast z ziemi łacińsko-amerykańskiej i zatopiono niepokorną wyspę Japonię. Działania wojenne, jakie polska Armia prowadziła w imieniu całego, cywilizowanego świata potwierdziły Wielkość Rzeczypospolitej i globalną odpowiedzialność Narodu Polskiego. Doskonale pamiętamy o udziale koalicjantów Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach pokoju okazaliśmy jak cenimy sobie wierność sojuszów, wspomagając gospodarkę obu krajów, troszcząc się o nich jak o własne, wyjątkowe w swojej pełnej autonomiczności Prowincje.
 
Najjaśniejsza Rzeczpospolita, niestrudzona w szerzeniu światowego pokoju i dobrobytu, godząca skłóconych, wyzwolicielka uciśnionych, Ojczyzna ponad dwu miliardów ludzi zamieszkujących dominującą część Układu Słonecznego - od małej prowincji Boliwia, przez Stary Kontynent, Polską Afrykę Północną, Azję, na bliskich nam planetach kończąc, staje dziś po stronie Wolnego Świata i wychodzi na przeciw nowemu zagrożeniu jakim jest chory twór bezpodstawnej agresji - Sojusz Południowoatlantycki.
 
Doświadczeni niemal trzema dekadami walki o obecną, Wielką Rzeczpospolitą - tą, której dziś jesteśmy dziećmi, której zawdzięczamy nasze wspólne szczęście, wreszcie za którą jesteśmy odpowiedzialni jak syn odpowiedzialny jest za matkę, która jego wychowaniu poświęciła swoje życie - stajemy razem, ramię przy ramieniu, by sprawiedliwym ogniem dział i Wiecznego Ducha Narodu po raz ostatni zmiażdżyć wspólnego wroga.
 
Polska Flota Wojenna w większej części znajdująca się już na Atlantyku, Korpusy Inwazyjne miażdżące obecnie opór Afryki Środkowej i Polskie Siły Powietrzne, które czekają by ostatecznie przysłonić południowe słońce wschodniej półkuli to dziś karta przetargowa wolnego świata. Na kilkunastu frontach rozegra się wkrótce bitwa w skali nieporównywalnie większej do tych, znanych nam z historii najnowszej. Dwie godziny temu (11.30 czasu warszawskiego), wydałem rozkaz użycia ciężkich ładunków termonuklearnych które w końcu przełamały południowoamerykański system obrony powietrznej. Otwarcie, niejawnych do tej chwili, podwodnych silosów atomowych znajdujących się w odległości około stu kilometrów od wybrzeża Brazylii rozpoczęło pierwszą fazę Wojny Totalnej.
 
Ku chwale i sławie Niezwyciężonej Rzeczypospolitej!
 
 
 
 
 
Wojna polsko-izraelska
 
Wojna polsko-izraelska - konflikt zbrojny toczący się między WRP a Izraelem od 29 października do połowy listopada 2052 roku.
 
Geneza konfliktu
 
Wojna polsko-izraelska była splotem kilku czynników. Trwająca prawie sto lat izraelska okupacja terytoriów zamieszkiwanych przez Palestyńczyków, liczne zamachy terrorystyczne przeprowadzane przez Palestyńczyków na terenie Izraela, wybuch wojny egipsko-izraelskiej, fanatyczne niszczenie dorobku kultury Egiptu oraz zablokowanie i znacjonalizowanie Kanału Sueskiego, doprowadziły w końcu do wybuchu konfliktu, który wisiał w powietrzu już od kilku miesięcy.
 
Kalendarium wydarzeń
 
·          29 czerwca pojawiają się pierwsze plotki i spekulacje na temat planów Rady Najwyższej wobec Izraela. Jednostki Polskiej Marynarki Wojennej prowadzą działania zaczepne na całej długości wybrzeża Izraela. Do prasy wyciekają plany wywiezienia Ziemi Świętej z Izraela ułożenia jej pod Częstochową.
 
·          27 lipca w kolejnym zamachu terrorystycznym w Izraelu ginie trzech arabów i ponad dwustu obywateli izraelskich. Niekończąca się Intifada pochłania kolejne tysiące istnień ludzkich, ciągle nie widać szans na jej rozwiązanie. W prasie pojawiają się plotki na temat planów Ostatecznego Rozwiązania Problemu Izraelskiego, które zakładają zlikwidowanie państwa Izrael i rozwiezienie jego obywateli we wszystkie zakątki świata doprowadzając do sytuacji jaka była przed II wojną światową. Wobec fali oburzenia i protestów, które wywołała ta informacja, Naczelnik Państwa Polskiego oficjalnie ją dementuje: "Takich planów nie ma i nie będzie, choć przyznaję, że nie podoba mi się dwulicowość i fałsz przywódców Izraela. Żydzi są takimi samymi terrorystami jak Palestyńczycy, z tą różnicą że mają armię, więc wszystkie ich działania nabierają złudnej otoczki legalności." U wybrzeża Izraela nadal w pełnej gotowości bojowej pozostaje kilkanaście polskich okrętów wojennych, których misja pozostaje nieznana.
 
·          27 września wojsko izraelskie wkracza do Egiptu. Kraj faraonów zostaje opanowany w przeciągu 36 godzin, następuje zamknięcie Kanału Sueskiego. Przewodniczący Knesetu oficjalnie stwierdza, że wojna to efekt egipskiej prowokacji, sam Egipt to państwo wspierające terroryzm, siedlisko Arabów, których należy tępić pod każdą szerokością geograficzną. Ogłoszenie pełnego sukcesu przeprowadzonej operacji militarnej. Odpowiedź polskiego Ministerstwa Wojny jest natychmiastowa i jednoznaczna: "Wielka Rzeczpospolita potępia bezpodstawną agresję izraelską. Żądamy bezwarunkowego wycofania się z terytorium Egiptu w ciągu 24 godzin oraz wypłacenia odszkodowania w wysokości 500 miliardów złotych."
 
·          21 października rozpoczynają się intensywne przygotowania Polskich Korpusów Zbrojnych do przeprowadzenia działań zbrojnych na terenie okupowanego Egiptu. W Delcie Nilu stacjonują ORP Matka II i ORP Piłsudski - dwie z pięciu największych na świecie jednostek pływających, a także nieokreślona liczba innych statków i łodzi podwodnych.
 
·          29 października o godzinie 5.30 wybucha wojna polsko-izraelska. U wybrzeży Izraela 66 łodzi podwodnych typu Syrena cierpliwie czeka na sygnał. Niecałe 400km na południowy-wschód, 2 Brygady łodzi podwodnych wpływają od południa do Kanału Sueskiego. W chwilę potem, ORP Matka nadaje komunikat o pełnej gotowości bojowej i prosi o zezwolenie na rozpoczęcie akcji. Wkrótce WTL-78 "Sowy", największe z Transporterów Lotnictwa Polskiego przekraczają polsko-egipską strefę powietrzną. Systemy obronne Lotniskowca Matka przejmują nadlatujące polskie samoloty. 264 rakiety (w tym taktyczne-atomowe) zostają wystrzelone w kierunku strategicznych pozycji w Izraelu. Siedziba rządu, wszelkie rezydencje państwowe, znaczące urzędy, bazy wojskowe wraz z wyrzutniami rakietowymi zostają zrównane z ziemią. Idealnie w tym samym czasie posterunki izraelskie nad Kanałem Sueskim zostają zmiecione przez falę powodziową wywołaną detonacją 10 min falokumulujących. Na teren Egiptu przetransportowano już około 300 odpowiednio przystosowanych czołgów T-VIII Sobieski z I Korpusu Inwazyjnego, 1500 komandosów i żołnierzy z II Perskiej Dywizji Szybkiego Reagowania oraz kilka ton sprzętu, zaopatrzenia i środków pierwszej pomocy dla wyczerpanej ludności egipskich wsi. Pierwsza bezpośrednia wymiana ognia między żołnierzami Polskimi i Izraelskimi rozpoczyna się około godziny 6.20, kiedy 30 żołnierzy z polskiego batalionu powietrzno-desantowego szuka w opustoszałym mieście zajęcia. Grupa 9 izraelskich żołnierzy, która nie zdążyła na ewakuację ukryła się w miejskim szalecie, a gdy trzech Polaków weszło do niego, Żydzi zaskoczyli ich na wpół leżąc w kabinach i otwierając ogień do chcących jedynie "skorzystać" żołnierzy Perskiej Dywizji. W wyniku starcia dwóch polskich żołnierzy zostało rannych i musiało wycofać się z toalety. Wymiana ognia trwała prawie 20 minut, Żydzi dzielnie bronili swojej pozycji. Cały incydent zakończył Sobieski z PKI, który zestrzelił toaletę.
 
·          15 listopada następuje zakończenie działań ofensywnych. W konflikcie ginie jeden polski żołnierz, saper z 8 Brygady Desantowej "Krety". Zmarł on na zawał serca po głupim żarcie jednego z kompanów.
 
 
ZSRR

 
Flaga ZSRR
fot. Elmo
 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) - nieistniejące już państwo, które w okresie największego rozwoju zajmowało ok. 1/6 powierzchni lądów na Ziemi (ponad 22 mln km2).
 
I ZSRR
 
W 1917 roku, wybuchły w Rosji dwie rewolucje:
·          lutowa - burżuazyjno-demokratyczna, która obaliła carat.
·          październikowa - komunistyczna, która wprowadziła państwo totalitarne. Co ciekawe, choć rewolucja "wyzwoliła" naród rosyjski, to większość jej przywódców nie była Rosjanami (Lenin - Kałmuk, Stalin - Gruzin, Lew Trocki - Żyd).
 
W wyniku rewolucji październikowej komunizm stał się panującą drogą rozwoju państwa i jedyną dopuszczalną. Szybko podbito Azję Środkową i utworzono nowe republiki radzieckie. Szybko też odczuto niedostatki i wady komunizmu. W latach dwudziestych XX wieku zapanował głód, który spowodował śmierć milionów ludzi. Skłoniło to Lenina to złagodzenia programu, lecz realizację swego pomysłu uniemożliwiła mu śmierć w 1924 roku. Nowy przywódca, Stalin, okazał się okrutnym tyranem, który też odrzucił plan gospodarczy Lenina.
 
Dyktatura Stalina spowodowała śmierć licznych ważnych funkcjonariuszy państwa, których uważał za konkurentów. W czasie II wojny światowej ZSRR zdradziecko zaatakował Polskę i pod pretekstem wyzwolenia narodów żyjących na wschodzie odebrał rozległe tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy.
 
Po wojnie ZSRR miał wielki wpływ na liczne kraje wschodniej Europy - też komunistyczne, kraje za tzw. "żelazną kurtyną". W 1953 roku zmarł Stalin. Jego śmierć umożliwiła złagodzenie polityki, nawet krytykę samego Stalina, lecz już w 1956 roku brutalnie stłumiono powstanie na Węgrzech. W 1968 roku w podobny sposób zdławiono próbę zmiany polityki w Czechosłowacji.
 
W latach 80-tych potężne imperium zaczęło chylić się ku upadkowi. Jego kres to 1991 rok, kiedy Borys Jelcyn ogłosił powstanie nowego państwa - Rosji. Próbę wskrzeszenia potęgi podjął jeszcze generał Jannajew w nieudanym puczu.
 
Pierwsze ZSRR to typowe państwo nieoświeconego totalitaryzmu.
 
II ZSRR
 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich odrodził się z Rosji dopiero w XXI wieku, ale istniał dużo krócej niż poprzednik, poza tym był terytorialnie mniej rozległy. Nie obejmował takich państw jak m.in. Litwa, Białoruś i Ukraina.
 
W 2034 roku rozpoczęła się Wojna Polska 2034 roku znana jako "Zemsta Narodu". Polska szybko zajęła trzy wyżej wymienione kraje, a sprytnymi posunięciami na arenie dyplomatycznej wciągnęły w konflikt sąsiada. Był to wielki błąd ze strony ZSRR, gdyż w wyniku ataku jądrowego musiano skapitulować już po jednej nocy.
 
 
 
 
 
 
 
Prowincja Moskiewska
 
Położenie Prowincji Moskiewskiej
fot. Zubros
 
Prowincja Moskiewska - dawna euroazjatycka prowincja Państwa Polskiego. W wyniku rewolucji moskiewskiej na jej terenie proklamowano Rosyjską Komunistyczną Wolną Republikę Ludową.
 
Prowincja Moskiewska została utworzona z ziem między Macierzą na zachodzie, a pasmem gór Ural na wschodzie i przyłączona do Państwa Polskiego w roku 2034. Było to skutkiem długotrwałego konfliktu między oboma krajami, (jego początku historycy doszukują się w roku 1018, po najeździe na Kijów). Odrodzony ZSRR, nie mogąc znieść wzrostu znaczenia Polski po udanej Zemście Narodu, podstępnie zaatakował ją bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny. W odpowiedzi na tą zniewagę Wielka Rzeczpospolita przeprowadziła zmasowany, jądrowy atak na wszystkie ważniejsze radzieckie miasta. Po tej porażce wszystkie ziemie dawnej Rosji zostały oddane pod kontrolę Polski.
 
Moskwa - stolica Prowincji Moskiewskiej, także zniszczona w 2034, została odbudowana w rekordowo szybkim tempie, dwóch lat.
 
W 2051 na terytorium Prowincji Moskiewskiej została utworzona paramilitarna organizacja rewolucyjna - Globalno Rewolucyjne Ochotnicze Narodowe Oddziały (GRONO), która walnie przyczyniała się do uzyskania przez prowincję niepodległości.
 
 
 
 
Ukraina
 
Ukraina - byłe państwo w Europie Wschodniej upadłe w 2034. Stolicą był Kijów.
 
Historia/Starożytność
 
Pierwsze ślady świadczące o osadnikach zamieszkujących regiony północnych i wschodnich wybrzeży Morza Czarnego, pochodzą z VII w. p.n.e. Ziemie Ukrainy zaludniały wówczas plemiona Kimerów, którzy zostali wyparci przez Scytów (VII-III w. p.n.e.). Scytowie założyli państwo, które mieściło się na Krymie, jego stolicą był Neapol Scytyjski, którego ruiny znajdują się w okolicach dzisiejszego Symferopola. Wojownicze plemię, które prowadziło koczowniczy tryb życia, zostawiło po sobie szeroki wachlarz zabytków.
 
Okres między VII a V w. p.n.e., to czas wielkiej greckiej kolonizacji, która dosięgła również tereny Ukrainy. Powstały liczne kolonie: Chersonesos, Teodozja, Pantikapajon oraz inne.
 
Od IV do VI w. n.e. ziemie pomiędzy Dnieprem i Dniestrem zamieszkiwało słowiańskie plemię Antów.
Okres Rusi Kijowskiej (VIII-XIV w.)
 
Pomiędzy IX a X w., na terenach byłej Ukrainy znajdowało się centrum Rusi, pierwszego staroruskiego państwa. W roku 988 (22 lata po Polsce), Ukraina przyjmuje chrzest. Pomiędzy XII a XIV wiekiem, nastąpił proces wyodrębniania się poszczególnych księstw ruskich (rozbicie dzielnicowe Rusi).
 
Okres litewsko - polski (XIV-XVII w.)
 
Wiek XIII to okres, gdy Ruś Kijowska dręczona była przez najazdy mongolsko-tatarskie, na skutek których następowała stopniowa utrata suwerenności. Pod koniec XIV wieku, sąsiedzi Ukrainy, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, Korona, Węgry oraz Mołdawia, wykorzystując jej niemoc, zajęli jej tereny. Ostateczne ustalenie granic pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim nastąpiło w 1385 roku, poprzez zawarcie Unii w Krewie.
 
W roku 1569 r., w wyniku Unii Lubelskiej, obszary Ukrainy wcielone zostały do Korony.
 
Kozaczyzna
 
W XVII wieku, liczne konflikty na tle narodowym zaowocowały powstaniami kozackimi, m.in. powstaniem w 1648 r. pod dowództwem Bogdana Chmielnickiego.
 
Panowanie austrowęgierskie i rosyjskie
 
W wyniku rozbiorów I Rzeczypospolitej Rosjanie zajęli obszary położone na zachód od Kijowa, Podole i Wołyń i prowadzili tam bezwzględną rusyfikację. Austriacy zajęli tzw. Galicję, gdzie stopniowo pozwalali na rozwój ukraińskich organizacji oświatowych, kulturalnych i ekonomicznych.
 
W roku 1834, w Kijowie założony został Uniwersytet.
 
Lata 1917-1991
 
W 1918 roku powstaje Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, marionetkowe państwo, które w 1922 roku stało się kolejną republiką związkową ZSRR.
 
W roku 1991, Ukraina proklamowała niepodległość
 
Początek XXI w.
 
Ukraina była państwem niepodległym i demokratycznym z jednym obywatelstwem i jednym językiem urzędowym – ukraińskim. Głowę państwa stanowił wybierany raz na pięć lat prezydent. Jedynym organem władzy ustawodawczej był parlament składający się z 450 posłów.
 
Dzieje najnowsze
 
W roku 2034, wzorem Litwinów, Ukraińcy wraz z Białorusinami zbuntowali się przeciwko proradzieckim rządom. Buntownicy uzyskali wsparcie Polskich Korpusów Inwazyjnych, co spotkało się z ostrą reakcją ZSRR, która w efekcie doprowadziła do wybuchu konfliktu znanego jako Wojna Polska 2034 roku. Odrodzony Związek Radziecki poniósł druzgoczącą klęską, natomiast Litwa, Białoruś oraz Ukraina zostały częścią Macierzy. Obecnie obszar dawnej Ukrainy w dużej mierze odpowiada Krajowi Ukraińskiemu.
 
Geografia
 
Krajobraz byłej Ukrainy składa się głównie ze stepów i wyżyn, na zachodzie rozciągają się Karpaty, a na Krymie – Góry Krymskie. Najwyższym szczytem jest Howerla (2061 m n.p.m.), najniższym punktem jest Morze Czarne (0 m n.p.m.).
 
Klimat
 
Znaczna część Kraju Ukraińskiego jest położona w zakresie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, natomiast południe – morskiego. Obszar znajduje się najczęściej pod wpływem polarnomorskich i polarnokontynentalnych mas powietrza. Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu byłej Ukrainy jest jego wzrastający z zachodu na wschód kontynentalizm termiczny. W związku z tym roczne amplitudy temperatury powietrza wahają się od 25 °C we Lwowie do 30 °C w Starobielsku.
 
Gospodarka
 
W Kraju Ukraińskim występują bogate i różnorodne złoża surowców mineralnych. Węgiel kamienny wydobywa się w Zagłębiu Donieckim i Zagłębiu Lwowsko-Wołyńskim, węgiel brunatny w Zagłębiu Naddnieprzańskim. Oba typy węgli wykorzystywane są głównie w procesach zgazowania, z których pozyskiwany jest metanol oraz gaz syntezowy. Gaz ziemny wydobywany jest w Zagłębiu Dnieprowsko-Donieckim, na Podkarpaciu i w Zagłębiu Czarnomorsko-Krymskim. Eksploatacja rud żelaza prowadzona jest w obwodach dniepropetrowskim, zaporoskim, połtawskim i na Krymie, rud manganu w obwodzie dniepropetrowskim, rud metali kolorowych (cynk, ołów, rtęć, glin) i ziem rzadkich (rutyl, cyrkon). Sole potasowe wydobywa się na Podkarpaciu, sól kamienną — w Donbasie.
 
Główne miasta:
·          Kijów
·          Lwów
·          Charków
·          Dniepropietrowsk
·          Odessa
·          Doniec
·          Zaporoże
 
 
Rosja
 
Rosja
Język urzędowy
rosyjski
Stolica
Moskwa
Ustrój polityczny
komunizm
Głowa państwa
Siergiej Iwanowicz Strylnikow
 
Rosja - najmłodsze państwo na terenie Ziemi- położone wokół Moskwy.
 
Historia
VIII w. -1240
 
Słowianie zamieszkujący terytoria pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym zwracają się z prośbą do plemion nadwiślańskich o pomoc w obronie przed najazdami Pieczyngów (z południa) i Waregów (z północy). Na odsiecz przybywa książę Ruryk wraz z drużyną wojów. Odpiera najazdy wrogich plemion i zostaje księciem w Nowogrodzie Wielkim. Jest rok 862. Następca Ruryka - Olek, przyjął już rosyjskie imię Oleg i zerwał kontakty z zachodnimi braćmi - Lachami, za co otrzymał od lokalnych mieszkańców przydomek Mądry. Jednak nie było to najmądrzejsze posunięcie z jego strony. Jego zerwanie z plemionami nadwiślańskimi spowodowało proces ich łączenia. Zjednoczenia plemion polskich dokonywali stopniowo Siemowit, Lestek, Ziemowit i Mieszko I. Uporawszy się z problemem niemieckim Piastowie rozpoczęli proces łączenia ziem rdzennie słowiańskich. Na przeszkodzie ich zamiarom stanęła jednak powstała w czasie jednoczenia się plemion polskich Ruś Kijowska, mająca w tym czasie kontakty z o wiele potężniejszym od Słowian spadkobiercą Cesarstwa Rzymskiego - Konstantynopolem. Nasz dzielny władca Bolesław Chrobry nie zraził się tym i wykorzystując moment bezkrólewia wyruszył w 1018 roku na Kijów - stolicę zbuntowanych braci Słowian. Zajął przy tym znaczną część Rusi Kijowskiej. Dotarł pod bramę Kijowa, zapukał w nią grzecznie mieczem, jednakże gospodarze wykazali się brakiem ogłady i nie wpuścili naszego dzielnego władcy. Wybrali wtedy na swojego władcę Jarosława, nazwanego również Mądrym. Polska zachowała znaczną część zajętych ziem, jednakże ważniejsze okazało się poznanie właściwości sfermentowanych ziaren zboża. Jarosław Mądry okazał się głupi - podzielił swoje państwo pomiędzy synów w 1054 roku. Polacy długo nie podejmowali żadnych działań wobec wschodniego sąsiada. W początkach XIII wieku wysłali jednak na daleki wschód swojego tajnego agenta - Czesława z Chrzanowa, który przybrawszy imię Czyngis - chana zjednoczył dalekowschodnią ludność i ruszył na zachód. Pokonał on Rusinów w 1223 roku w bitwie nad rzeką Kałką, a w 1240 roku zburzył Kijów - Ruś Kijowska przestała praktycznie istnieć.
 
1240 - 1340
 
Zachodnią część dawnej Rusi Kijowskiej opanowało Wielkie Księstwo Litewskie. Podbicie tych relatywnie niewielkich obszarów (zaledwie kilka tysięcy kilometrów kwadratowych) zajęło Litwinom aż sto lat. Współcześni historycy są zdania, iż przyczyną tego ślamazarnego tempa był brak broni pancernej na stanie armii litewskiej. Na pozostałych ziemiach dawnej Rusi Kijowskiej powstał szereg księstw będących w lennej zależności od chana Złotej Ordy. Najważniejszym z nich było Księstwo Moskiewskie powstałe w 1276 roku ze stolicą w Moskwie, mieście założonym w 1147 roku nad rzeką Moskwą. Mieszkańcy tego księstwa nie byli znani z talentu do wymyślania oryginalnych nazw.
 
1340 - 1547
 
W 1340 roku mieszkańcy Księstwa Moskiewskiego, chcąc poprawić swoje samopoczucie, dodali do nazwy swojego państwa przymiotnik "Wielkie". By nazwa ta choć trochę odpowiadała rzeczywistości, rozpoczęli okres długotrwałego jednoczenia księstw wschodnioruskich, którego dokonywało się na drodze dobrowolnych fuzji lub jednostronnie dobrowolnych podbojów. Wielkie Księstwo Moskiewskie, jako pierwsze, podjęło też walkę z dominacją mongolską. Pierwsze duże zwycięstwo nad Tatarami odniosły wojska ruskie w bitwie na Kulikowym Polu. Współcześni historycy są zdania, iż Moskwiczanie zawdzięczają zwycięstwo wódce, która już wtedy znalazła się na wyposażeniu wojska rosyjskiego jako broń o charakterze wybitnie ofensywnym. W tym okresie, w centrum Moskwy, powstał ogrodzony plac zabaw znany pod nazwą Kreml. Wielkim Księstwem Moskiewskim rządzili m.in.: Dumny, Piękny, Ślepy i Srogi. W 1547 roku Groźny koronował się na cara Rosji.
 
Czasy najnowsze
 
Dnia 15 marca 2061 Boliwijskie Partyzantki, GRONO, Para(nie)normalna armia partyjna oraz mieszkańcy Burkiny Faso podpisali porozumienie czwórstronne oraz wystosowali ultimatum do Naczelnika, w którym żądali uznania ich niepodległości w zamian za nieprzyłączenie się do wojny po stronie Zimbabwe. Jednocześnie na terenie ówczesnej Prowincji Moskiewskiej Mao Zedongow, będący drugą lewą ręką Siergieja Iwanowicza Strylnikowa, wykorzystując tęsknotę Ludu Rosyjskiego do czasów komunistycznych, doprowadził do powstania marszu, który miał zakończyć się w Burkinie Faso - głównym powodem była nadzieja na brak wszelkich podstawowych artykułów w tym kraju, a nawet półek, na których mógłby stać. W niedługim okresie po zniszczeniu Warszawy zaczęły się zamieszki w Moskwie, które rozprzestrzeniły się na wszystkie miasta regionu. Agenci MI doprowadzili Strylnikowa na prywatne negocjacie z Naczelnikiem, które zakończyły się stworzeniem Rosyjskiej Komunistycznej Wolnej Republiki Ludowej, przekształconej następnie w Rosję Radziecką. Symbolem nowej państwowości ma być miasto - Strylnikowgrad (ros. Стрельниковград)
 
Ciekawostki
·          Rosja Radziecka importuje do Wielkiej Rzeczpostpolitej paliwo rakietowe, komunistyczną ideologię oraz pułkownika Isajewa.
·          W czasie zamieszek w Moskwie w kościołach i cerkwiach zaginęło wino wykorzystywane w nabożeństwach.
·          W centrum Strylnikowgradu ma stanąć pałac Strylnikowa, 30 metrowy pomnik Strylnikowa, ustawiony na placu Strylnikowa, do którego będzie prowadzić Aleja Strylnikowa usytuowana obok parku imienia Strylnikowa.
 
 
 
 
 
Sojusz Południowoatlantycki
Sojusz Południowoatlantycki (SATO) - organizacja międzynarodowa założona przez kraje Ameryki Łacińskiej (Brazylię, Argentynę) oraz Republikę Południowej Afryki, mająca na celu przeciwstawienie się hegemonii Wielkiej Rzeczypospolitej.
W roku 2054 doszło do zbrojnej konfrontacji między Wielką Rzeczpospolitą i SATO, która przeszła do historii jako IV wojna światowa albo Pierwsza Wojna Totalna.
 
 
 
 
Unia Europejska
Unia Europejska - nieistniejąca już dzisiaj organizacja polityczna i gospodarcza, stworzona w 1957 roku jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali zrzeszająca 6 krajów Europy zachodniej. Przez kolejne lata rozwijała się dość szybko przyłączając nowe kraje, w tym w 2004 roku Polskę.
 
Pod koniec XX wieku w Unii zauważyć się dała tendencja do pełnej integracji, zarówno gospodarczej (przez wprowadzenie wspólnej waluty - euro), jak i politycznej (próby stworzenia wspólnej konstytucji).
 
Drugie dziesięciolecie XXI w. to poważny kryzys związany ze zbyt dużą liczbą członków (27), którzy nie byli w stanie się dogadać w wielu podstawowych kwestiach. Unia Europejska pogrążała się w chaosie reform i nie stanowiła już praktycznie żadnej siły organizacyjnej na starym kontynencie. Kolejno opuszczały ją Wielka Brytania (2021), Słowenia (2023), Holandia (2023), Polska (2024) i Belgia (2027). Po rejteradzie tej ostatniej dla komisarzy europejskich nastały ciężkie chwile, gdyż wobec niechęci nowych władz belgijskich do swej dawnej żywicielki, na gwałt należało szukać nowej siedziby, którą ostatecznie znaleziono w Paryżu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeczpospolita Obojga Narodów
 
Rzeczpospolita Obojga Narodów
 

 
 
 
 
 
 
Języki urzędowie (Art.11 AU)
język polski i angielski
Siedziba organizacji
Warszawa
Przewodniczący Unii Afrykańskiej
Naczelnik Państwa Polskiego
Data powstania
27 lipca 2052
Data reaktywacji
13 grudnia 2057
Strefa Czasowa
UTC -12 do UTC +12


Dawne godło Wspólnoty Rzeczpospolita Obojga Narodów - dawny sojusz skupiający Wielką Rzeczpospolitą, USA oraz Wielką Brytanię, wciąż kontynuowany nieformalnie przez dwa pierwsze kraje. Obecnie w fazie reaktywacji.
 
Podstawą sojuszu jest wzajemne wspomaganie się gospodarczo i militarnie, jednak w praktyce sprowadza się do wpompowywania przez Wielką Rzeczpospolitą strumieni pieniędzy w słabe gospodarki partnerów.
 
Powstanie unii
 
Sojusz zawiązany został 27 lipca 2052 roku podczas konferencji pokojowej w Waszyngtonie między dyplomatami polskimi i amerykańskimi, a następnie ratyfikowany przez Naczelnika Państwa Polskiego i prezydenta USA. Wielka Brytania po cichu dołączyła później. Na pytanie, skąd w nazwie dwa narody, skoro państwa są trzy, a narodów dziesiątki, politycy odpowiadali ze swadą, że ta nazwa dobrze się kojarzy.


 
Nowe godło według Traktatu Reformującego
fot. Ixer
 
Kryzys i upadek sojuszu
 
Po wyzwoleniu Wielkiej Brytanii przez Wielką Rzeczpospolitą i przekształceniu jej w Polską Wspólnotę Brytyjską oraz wystąpieniu z sojuszu USA 30 września 2055, sojusz stracił rację bytu. Mimo to, po uspokojeniu niestabilnej sytuacji wewnętrznej w WRP, związanej z zamieszkami po śmierci Naczelnika Państwa, współpraca między państwami polskim i amerykańskim została wznowiona - jak zauważają niezależni eksperci, nie było to legalne, bo USA zrywając sojusz zrzekły się prawa do przyjmowania polskiej pomocy.
 
Reaktywacja unii
 
Krótko po wznowieniu sojuszniczych stosunków WRP-USA, rozpoczęto prace nad Traktatem Reformującym Rzeczpospolitą Obojga Narodów, mającym stworzyć nowe ramy wspólnoty. Prace te ukończono 13 grudnia 2057 roku, kiedy to Przewodniczący Rady Najwyższej Wielkiej Rzeczypospolitej i Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisali w Piechcinie Traktat. Obecnie trwa proces jego ratyfikacji przez Radę Najwyższą i Kongres Stanów Zjednoczonych.
 
 
 
Sejm
Sejm - część państwopodobnego tworu o nazwie III RP, organ władzy ustawodawczej, miejsce licznych afer, burd i awantur.
 
Sejm był obecny w polskim życiu politycznym od czasów I Rzeczypospolitej, kiedy to działalność jego posłów doprowadziła do upadku państwa polskiego. W III RP funkcjonował od 1989 do 2018 roku, kiedy to Naczelnik na czele rebelii zakończył jego działanie. Na jego miejscu powstał cyrk "Pod czerwonym burakiem". W ostatnim czasie partia Jedyni Prawi i Słusznie Sprawiedliwi chciała przywrócenia Sejmu. Obecnie Ministerstwo Spuścizny Narodowej planuje utworzenie na terenie dawnego Sejmu Muzeum Sejmokracji Polskiej.
 
Wierna kopia gmachu Sejmu, wraz z wiernymi (sklonowanymi) kopiami jego posłów znajduje się na Madagaskarze, gdzie nieprzerwanie trwa Madagaskar Reality Show.
 
 
 
 
Jedyni Prawi i Słusznie Sprawiedliwi
Jedyni Prawi i Słusznie Sprawiedliwi - nazwa marginalnej partii politycznej, kontynuującej linię partii Prawo i Sprawiedliwość.
 
Partia ta zrzesza obecnie 7 członków i cieszy się poparciem 0,007% ogółu społeczeństwa, głównie swoich rodzin. Nie ma to i tak żadnego znaczenia praktycznego, gdyż od roku 2026 obowiązuje bezpartyjność kandydatów we wszelkich wyborach, głównie lokalnych.
W programie Partii znajduje się przywrócenie demokracji poprzez utworzenie IX Rzeczypospolitej, przywrócenie demokratycznych wyborów do władz centralnych, przywrócenie Sejmu w składzie 5000 posłów i Senatu w składzie 1000 senatorów. Do jej założeń programowych zaliczyć można też zniesienie wymogów posiadania wyższego wykształcenia oraz okazywania świadectwa niekaralności przez urzędników państwowych i położenie kresu wszelkim liberalnym, żydowskim, masońskim, komunistycznym, filatelistycznym, agenturalnym, homoseksualnym i cyklistycznym układom, poprzez odebranie obywatelstwa polskiego wszystkim, którzy do jakiegokolwiek z nich należą.
 
Obecnie Partia ta działa poprzez ciągłe składanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o unieważnienie zaprzysiężenia pierwszego Naczelnika Państwa Polskiego. Niedawno złożony został 9253 taki wniosek.
 
 
 
 
Pokój Polski - Pax Polonica


Żołnierz V PKI w misji pokojowej
fot. Ixer
 
Pokój Polski - okres totalnej i absolutnej dominacji Wielkiej Rzeczypospolitej na całym globie, powiązany z gwarancją ogólnego dobrobytu i pokoju między narodami.
 
Niezależni eksperci twierdzą, że do czynienia mamy z epoką Pax Polonica, która potrwa przez następne 3409 lat i 12 dni, po czym produkcja betonu przekroczy barierę 9 ton dziennie na obywatela i rozpocznie się nowa era Dominum Betonium.
 
 
 
 
Wielka Rzeczpospolita
 
Wielka Rzeczpospolita

Dewiza: Sława i Chwała Wielkiej Rzeczypospolitej, która rozjaśniła mroki historii i przyniosła światu pokój!

 
Język urzędowy
polski oraz w pozostałych prowincjach dodatkowo język obowiązujący przed przyłączeniem
Stolica
Metropolia Warszawska
Ustrój polityczny
totalitaryzm oświecony
Głowa państwa
Naczelnik Państwa Polskiego
Szef rządu
Przewodniczący Rady Najwyższej
Powierzchnia
119 646 5131 km2
Liczba ludności
8 830 036 241 (luty 2058)
Gęstość zaludnienia
74 osoby/km2
Utworzenie Wielkiej Rzeczypospolitej
2035
Jednostka monetarna
złoty (ZŁ)
Strefa czasowa
UTC -12 do +12
Hymn państwowy
Mazurek Dąbrowskiego, tempo allegro, forte fortissimo
Kod ISO 3166
WRP
Domena internetowa
Internet przestał istnieć2
Kod samochodowy
PL dla Macierzy3
Kod telefoniczny
+48 dla Macierzy3
1 źródło: Departament Kartograficzny Ministerstwa Informacji;
2 Internet, jako przestarzały dodatek do Polnetu, został decyzją Naczelnika Państwa zlikwidowany w dniu 17 listopada 2055;
3 w pozostałych prowincjach taki jak przed przyłączeniem.
 
 
Wielka Rzeczpospolita - państwo powstałe w roku 2035 obejmujące swoim terytorium trzy czwarte kuli ziemskiej, uznawane za najbogatsze i najpotężniejsze państwo w Galaktyce oraz szczyt rozwoju cywilizacji.
 
Historia
Pochodzenie nazwy państwa
 
Słowo rzeczpospolita oznacza republikę i od wieków stosowane jest w odniesieniu do państwa polskiego. Wielka natomiast podkreśla ogromny majestat i potęgę państwa oraz przemianę, jaka dokonała się po upadku III RP.
Konstytucja Wielkiej Rzeczypospolitej zezwala na zastępowanie w dokumentach oficjalnych słowa Wielka następującymi określeniami:
·          Czwarta
·          Wieczna
·          Zwycięska
·          Sprawiedliwa
·          Najjaśniejsza
·          Święta.
 
Historia państwa
 
Na początku lat 20. XXI wieku, Unia Europejska pogrążona w chaosie gospodarczym i społecznym zaczęła się rozpadać. W 2019 w wyniku narodowego referendum, sankcjonującego zamach stanu z 2018, władzę w Polsce przejął Naczelnik Państwa Polskiego. Pod jego rządami Rzeczpospolita stała się jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo i militarnie państw świata. Rozwój Państwa znacznie przyspieszyło wprowadzenie w roku 2026 obowiązkowej bezpartyjności kandydatów we wszelkich wyborach, które jeszcze się odbywają (głównie lokalnych). Od tej pory głosy oddawane są nie na partie, a na konkretnych ludzi.
 
W 2034 miała miejsce tzw. Zemsta Narodu - Wojna Polska 2034 roku. Wskutek tej wojny Polskie Korpusy Inwazyjne, entuzjastycznie witane przez miejscową ludność, zdobyły stolice Ukrainy, Białorusi i Litwy, a Wojsko Polskie ruszyło na odrodzony Związek Radziecki. W ciągu jednej nocy na skutek ataku jądrowego Moskwa i wszystkie ważniejsze rosyjskie miasta zostały zrównane z ziemią. W 2035, we Lwowie, Naczelnik Państwa Polskiego proklamował powstanie IV Rzeczypospolitej, znanej w świecie jako Wielka, Najjaśniejsza i Zwycięska.
W ciągu kolejnych 20 lat istnienia IV RP odniosła liczne zwycięstwa militarne na całym świecie i wielokrotnie zwiększyła swój obszar stając się największym i najbardziej rozwiniętym państwem na kuli ziemskiej.
 
Terytorium
Według Konstytucji Wielkiej Rzeczypospolitej, państwo "składa się z Macierzy, stanowiącej prapolskie ziemie leżące między rzekami Odrą i Nysą na zachodzie a Morzem Czarnym na wschodzie, falami Bałtyku na północy a wyspami Hellady na południu i z innych jednostek terytorialnych wchodzących w skład Państwa Polskiego". Obecnie w skład Wielkiej Rzeczypospolitej wchodzą 54 jednostki terytorialne, posiadające status prowincji. Zajmują one łącznie prawie 80% powierzchni lądów na Ziemi.
 
Do terytoriów, które nie należą do Wielkiej Rzeczypospolitej zaliczyć można m.in. obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki, Norwegię, większą część Ameryki Środkowej, a także terytoria niektórych państw Afryki zachodniej i południowej oraz Półwyspu Indochińskiego.
 
Zgodnie z uchwałą Rady Najwyższej z 2044 roku, do terytorium Wielkiej Rzeczypospolitej zalicza się także planety Układu Słonecznego, na których znajduje się infrastruktura Polskiej Marynarki Gwiezdnej. 6 czerwca 2056 roku doszło do uroczystego otwarcia polskiego przejścia granicznego na Plutonie.
 
Podział administracyjny Wielkiej Rzeczypospolitej
 
                Macierz | Kraj Basków | Kraj Egipski | Kraj Karski | Kraj Krasnojarski | Landy Niemieckie | Mała Rzeczpospolita Madagaskarska | Polska Ameryka Wschodnia | Polska Przestrzeń Kosmiczna | Polska Wielka Afryka Północna | Polska Wielka Indonezja | Polska Wielka Wenezuela | Polska Wspólnota Brytyjska | Polski Biegun Północny | Powiat Tajwan | Prowincja Alaska | Prowincja Aralu | Prowincja Argentyna | Prowincja Australijska | Prowincja Boliwia | Prowincja Brazylia | Prowincja Chińska | Prowincja Ekwador | Prowincja Espania | Prowincja Filipiny | Prowincja Francuska | Prowincja Mali| Prowincja Indyjska | Prowincja Irak | Prowincja Islandia | Prowincja Kamczatka | Prowincja Kolumbia | Prowincja Kuba | Prowincja Maroko | Prowincja Mauretania | Prowincja Nadbajkalska | Prowincja Nowa Korea | Prowincja Oceania| Prowincja Palestyna | Prowincja Perska | Prowincja Peru | Prowincja Rzymska | Prowincja Saudyjska | Prowincja Sudan | Prowincja Urugwaj | Prowincja Wielka Etiopia | Prowincja Wschodnia | Zielona Ziemia | Ziemie Odzyskane | Ziemie Północne
 
 
Polityka
 

Polityka Polski
 
Prawo i ustrój
Konstytucja WRP
Totalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik Państwa
Przewodniczący Rady Najwyższej
Rada Najwyższa
Loża Ekspertów
Ministerstwa
Informacji
Dobrobytu
Wojny
Narodu
Spuścizny Narodowej
Słusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli Totalnej
Główny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRP
Rzeczpospolita Obojga Narodów


Ustrój polityczny
 
Zgodnie z Konstytucją Wielkiej Rzeczypospolitej ustrojem politycznym państwa jest totalitaryzm oświecony. Charakteryzuje go brak trójpodziału władzy i silna, niemal nieograniczona władza Naczelnika, który posiada liczne uprawnienia ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze.
 
Rada Najwyższa jest organem władzy podporządkowanym Naczelnikowi oraz powoływanym i odwoływanym przez niego. Liczy 100 członków. Prezydium Rady tworzy przewodniczący i ministrowie sześciu siłowych resortów. W skład Rady wchodzi także Loża Ekspertów. Brak jest organów typowo parlamentarnych. Organy władzy na szczeblu lokalnym są zróżnicowane, w zależności od prowincji.
 
Partie polityczne istnieją w Wielkiej Rzeczypospolitej, lecz w związku z likwidacją parlamentu ich znaczenie jest bardzo małe.
 
Stosunki zewnętrzne
 
Z racji małej liczby pozostałych państw niepodległych stosunki dyplomatyczne Wielkiej Rzeczypospolitej są mocno ograniczone. Brak jest Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2022 roku zostało ono przekształcone i wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej utworzyło Ministerstwo Wojny. Podstawą stosunków zewnętrznych jest doktryna Agresywnej Obrony Granic, która upoważnia Wojsko Polskie do ataku wyprzedzającego w przypadku podejrzenia państwa trzeciego o agresywne zamiary wobec Rzeczypospolitej. Doktryna zezwala na uderzenie w głąb tego państwa na maksymalną odległość 150 km od granicy z Polską.
 
Podstawą doktryny Wielkiej Rzeczypospolitej realizowanej w ramach polityki międzynarodowej jest dążenie do utrzymania światowego pokoju. Od 2045 roku Wielka Rzeczpospolita posiada wszystkich członków w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ponad 95% delegatów Zgromadzenia Ogólnego. W roku 2054 Wielka Rzeczpospolita objęła stałą kontrolę nad tą organizacją, przemianowaną na Organizację Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej.
 
W latach 2052-2055 istniał sojusz militarno-gospodarczy nazywany Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jego członkami, poza Polską, były Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Ta ostatnia została pozbawiona członkostwa, kiedy w lipcu 2054 roku poparła dążenia niepodległościowe Irlandczyków. USA opuściły sojusz podczas globalnego kryzysu, spowodowanego śmiercią Naczelnika Państwa Polskiego w roku 2055. Mimo to w roku 2056 wznowiono działanie sojuszu między Wielką Rzeczpospolitą a Stanami Zjednoczonymi. Współpraca między tymi państwami polega głównie na wspieraniu podupadającego finansowo państwa amerykańskiego przez bogatą Rzeczpospolitą.
 
Gospodarka
 
Zgodnie z konstytucją, gospodarka Wielkiej Rzeczypospolitej regulowana jest poprzez prawa wolnego rynku, ze zredukowanym do minimum interwencjonizmem państwa. W ostatnich latach wszystkie wskaźniki makroekonomiczne sięgają rekordowo dobrych wartości. W roku 2055 PKB wyniosło 440%. Stale umacniający się złoty, wzrastająca nadwyżka w budżecie, nazywana garbem budżetowym oraz niezwykle dynamiczny rozwój wszelkich gałęzi gospodarki i przemysłu wiąże się z rozszerzaniem się totalnego dobrobytu ogólnospołecznego i niezwykle szybkim bogaceniem się zdecydowanej większości obywateli Wielkiej Rzeczypospolitej, co stanowi ogromny problem ekonomiczny dla polskiego rządu. W połowie 2056 roku w większych metropoliach Wielkiej Rzeczypospolitej pojawił się poważny kryzys związany z powszechnym nadmiarem gotówki.
 
Według danych Głównego Urzędu Statystyki Totalnej z 2056 roku, bezrobocie w kraju sięga ok. 1-2 obywateli.
 
Strategicznym surowcem polskiej gospodarki jest beton. Beton z Wielkiej Rzeczypospolitej stanowi ok. 98% światowej produkcji tego materiału i odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej gospodarce. Nadwyżka produkcyjna betonu w Polsce sięga obecnie 40%.
 
 
 
 
 
Metropolia Warszawska
Warszawa
 
Metropolia Warszawska
Prowincja
Macierz
Powiat
Mazowsze
Dewiza miasta
Semper invicta (Zawsze niezwyciężona)
Liczba ludności
28.674.300
Powierzchnia
4,568 km2
Gęstość zaludnienia
6277,7 osoby/km2
Prawa miejskie
ok. 1300
Położenie
52° 13' N 21° 30' E
Strefa czasowa
UTC +1
 
Metropolia Warszawska - miasto w zachodniej Macierzy, nad Wisłą, na Mazowszu. Od 1596 stolica Polski. Najważniejszy na świecie ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny oraz gospodarczy. Największe pod względem liczby ludności i powierzchni wciąż rosnące miasto w Polsce i na świecie. W Warszawie mieszczą się siedziby Rady Najwyższej, Naczelnika Państwa, ministerstw i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą Macierzy.
 
Historia
 
Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą ze średniowiecza (XIII-XIV wiek). Warszawa była wtedy jednym z grodów w księstwie Piastów mazowieckich, jednak najważniejszym miastem był Płock. Status głównego grodu Mazowsza uzyskała w XV wieku. W 1526 roku po śmierci ostatniego księcia (Janusza III) wraz z całym Mazowszem włączona do Korony.
 
W 1596 roku ze względu na bardziej centralne położenie niż Kraków król Zygmunt III Waza przeniósł tu stolicę Polski. Od tej chwili rozpoczyna się szybki rozwój miasta, powstaje wiele nowych budowli, pałaców, licznych zabytków. Po III rozbiorze włączona do Prus, a następnie, po Kongresie Wiedeńskim, do Rosji. Była stolicą utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego i powstałego potem Królestwa Polskiego.
 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stała się ponownie stolicą niezależnego państwa - II Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej zdobyta przez Niemców, prawie doszczętnie zniszczona w wyniku zemsty za Powstanie Warszawskie. Po wojnie odbudowana (zrekonstruowano wiele zabytków np. Zamek Królewski).
W czasie wojny z Zimbabwe 26 marca oddziały RAKIETA zbombardowały miasto z orbity okołoziemskiej. W wyniku nalotu zginęło zaledwie 200 cywili i wojskowych, ale 80% zabudowy miasta legło w gruzach. Od tego czasu miasto jest regularnie odbudowywane.
 
Klimat
 
Warszawa leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Według klasyfikacji Köppena natomiast przebiega tędy granica dwóch stref klimatycznych – C (umiarkowanej) i D (borealnej).
 
Cechami charakterystycznymi klimatu Warszawy są dość równomierne opady o średniej wieloletniej około 493 mm/rok z maksimum w czerwcu (82 mm) i minimum w lutym (18 mm). Średnia roczna temperatura wynosi +7,8°C z maksimum w lipcu (+18,0°C) i minimum w styczniu (-3,3°C). Okres wegetacyjny wynosi około 200 dni.
 
Warszawa jest najczęściej pod wpływem mas powietrza polarno-morskiego (około 60% dni w roku) oraz polarno-kontynentalnego (około 30% dni w roku). W Warszawie i okolicach bardzo wyraźnie zaznacza się wpływ dużej aglomeracji miejskiej na klimat (tzw. wyspa ciepła). Objawia się to poprzez wyższe średnie temperatury w centrum miasta, wyższe opady (lepsze warunki do rozwijania się równowagi chwiejnej atmosfery) oraz niższą prędkość wiatru. Z uwagi na wysoką zawartość aerozoli i zanieczyszczeń w powietrzu, zwiększa się zachmurzenie oraz pogarsza się przejrzystość powietrza, co prowadzi do zmniejszania bezpośredniego promieniowania słonecznego i zwiększenia promieniowania rozproszonego.
 
Podział administracyjny
 
W skład podziału administracyjnego metropolii wchodzi 35 dzielnic:
Bemowo, Białołęka, Bielany, Błonie, Józefów, Karczew, Kobyła, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Łomianki, Marki, Mokotów, Ochota, Otwock, Ożarów, Piaseczno, Piastów, Praga, Pruszków, Raszyn, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żoliborz, Janówek, Nowy Dwór Mazowiecki.
W 2048r. do Metropolii włączono Grójec. Dziś dzielnica Grójec słynie z najlepszych imprez.
 
Gospodarka
 
Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Macierzy i na świecie. Jest ona największym ośrodkiem miejsko-przemysłowym na Ziemi.
 
Ze względu na wielkość rynku konsumpcyjnego, Warszawa stanowi ogromne w skali świata centrum handlowe. Wszystkie największe światowe firmy mają swoją siedzibę w Warszawie. Przede wszystkim w dzielnicy Raszyn gdzie znajduje się centrum konsumpcyjne.
 
Instytucje
 
Warszawa jako stolica administracyjna kraju jest siedzibą większości centralnych organów władzy, ministerstw, urzędów i instytucji centralnych takich jak:
·          Naczelnik Państwa Polskiego
·          Przewodniczący Rady Najwyższej
·          Rada Najwyższa
·          Loża Ekspertów
·          Ministerstwo Informacji
·          Ministerstwo Dobrobytu
·          Ministerstwo Narodu
·          Ministerstwo Spuścizny Narodowej
·          Ministerstwo Słusznych Kroków
·          Ministerstwo Wojny
·          Najwyższa Izba Kontroli Totalnej
·          Główny Urząd Statystyki Totalnej
a także przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych.
 
Edukacja
 
Stolica jest największym ośrodkiem akademickim na świecie. Swoją siedzibę mają tu 42 największe uczelnie, a także ponad 112 mniejszych.
 
Nie ma wątpliwości że największy i najsłynniejszy uniwersytet mieści się w Warszawie. Jest to prestiżowy Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw).
 
Ponadto na terenie Warszawy prężnie rozwijają się uczelnie prywatne, które w ostatnich kilkunastu latach stały się bardzo popularne i ku uciesze obywateli bardzo drogie.

 
Prawa autorskie zamieszczonych na stronie materiałów (teksty, fotografie, grafiki i wszelkie inne) należą do ich właścicieli.

TO CZEGO POTRAFI DOKONAĆ INNY CZŁOWIEK - POTRAFIĘ DOKONAĆ I JA
"Obcując z potworami, uważaj abyś nie stał się jednym z nich, bo kiedy patrzysz w otchłań, otchłań może patrzeć w ciebie" – Dante Alighieri (1265-1321)

"Ludzie nie mają pojęcia o sile oddziaływania na innych, nie tylko fizycznego, ale duchowego... możesz kogoś powalić na ziemię waląc go pięścią, ale siłą umysłu można unicestwić..." - Graham Masterton (Wizerunek zła)

"Imagination is more important then knowledge"
- A. Einstein (1879-1955)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=